Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Rijschool Simplicity

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Simplicity, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van onze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Algemene bepalingen

Verplichtingen voor de rijschool:

1- De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet.

2- Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

3- De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

4- De rijles wordt volledig benut voor de leerling.

5- De rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld.

6- Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval of weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.

 Verplichtingen van de leerling 

 De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

7- Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

8- De leerling staat klaar op de afgesproken tijd en plaats. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de leerling na die 10 minuten niet gearriveerd is, heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.

9- De leerling mag een rijles 48 uur van tevoren afzeggen of verschuiven. Indien dit niet is gebeurd, dan heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

10- Een les die te laat wordt afgezegd, wordt niet aan de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Voorbeelden van dringende redenen zijn: het overlijden van een naast familielid, een begrafenis en een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende redenen zijn ziekte, werkvergaderingen, wijzigingen in het schoolrooster of vakantie.

11- Indien de leerling zich ziek meldt, worden alle geplande rijlessen automatisch geannuleerd. Na herstelmelding worden pas nieuwe rijlessen ingepland. Bij ziekmeldingen korter dan 12 uur voor aanvang van de les wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

12- Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet de leerling een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. De leerling moet ook een geldig theoriecertificaat hebben. Als het examen of de tussentijdse toets niet doorgaat omdat de theorie is verlopen, moet de leerling zelf de kosten betalen voor een nieuwe toets of examen.

13- De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag.

14- Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 13 vermeld staat, heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

15- Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 13 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

16- Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

17- Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

    • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
    • b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

18- Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

19- Indien je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs voordat je het volledige pakket hebt benut, heb je recht op restitutie voor de ongebruikte rijlessen.

20- Voor een niet tijdig betaalde proefles wordt er geen betalingsherinnering gestuurd. Zonder verdere berichtgeving wordt de proefles geannuleerd.

 Rij(her)examen

21- Het rijexamen wordt pas geboekt wanneer de leerling er klaar voor is. Indien de leerling ervoor kiest om het rijexamenadvies van de rij-instructeur niet op te volgen, heeft hij/zij de mogelijkheid het contract te ontbinden.

22- Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, worden de kosten voor een nieuw rijexamen door de leerling zelf gedragen. Het rijexamen komt te vervallen.

23- Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, denk bijvoorbeeld aan ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

 Beëindigen van het lespakket:

24- De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:

    • a- de rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 13);
    • b- de rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding;
    • c- de leerling het niet eens is met het advies van de rijschool voor de examendatum.

Indien een lespakket of overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van artikel 24.a zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.

Aanvullende afspraken

25- De rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken zullen niets afdoen aan de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

 Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

26- De rijschool kan de leerling in beginsel niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

27- Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk dan wel roekeloos misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

28- Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

29- Het is verboden om medicijnen te nemen die tijdens de rijles de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Indien dit wel wordt gedaan, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Neem altijd tijdig contact met de rijschool op, als dergelijke medicijnen gebruikt worden.

30- Indien de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, zal hij/zij dit van tevoren moeten aangeven aan de rij-instructeur. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets heeft gereden en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Indien de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) gevolgen, zoals boetes en/of schade die is veroorzaakt aan derden.

31- Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.