Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Rijschool Simplicity

Algemene bepalingen

Verplichtingen voor de rijschool:

1- De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet.

2- Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd als de leerling er klaar voor is.

3- De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

4- De rijles wordt volledig benut voor de leerling.

5- De rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld.

6- Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval of weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.

 Verplichtingen van de leerling 

 De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

7- Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

8- De leerling staat klaar op de afgesproken tijd en plaats. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de leerling na die 10 minuten niet gearriveerd is, heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.

9- De leerling mag een rijles 24 uur van tevoren afzeggen of verschuiven. Indien dit niet is gebeurd, dan heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

10- Een te laat afgezegde les wordt bij de leerling in rekening gebracht, tenzij er een dringende reden aanwezig is. Onder dringend wordt verstaan: het overlijden van een naaste familielid, begrafenis of bijvoorbeeld spoedopname in het ziekenhuis. Ziek zijn, een meeting op werk of een verandering in het schoolrooster zijn geen dringende redenen.

11- De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

12- Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet de leerling een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

13- De leerling verstrekt van tevoren alle noodzakelijke informatie naar waarheid aan de rijschool over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn inname, alcohol en/of drugsgebruik.

14- Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 13 vermeld staat, heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

15- Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 13 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

16- De ongebruikte rijlessen uit een lespakket worden terugbetaald als de leerling eerder wil stoppen.

17- Voor een rijles of een pakket ontvangt de leerling een factuur die op tijd en tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste rijles voldaan moet worden. De overige diensten van het pakket betaalt de leerling vooraf.

Indien het toch voorkomt dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

18- Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een (mondelinge) waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten, dan ontvangt de leerling na de mondelinge waarschuwing een factuur van de achterstand.

19- Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De kosten die hierdoor ontstaan draagt de leerling zelf.

20- De factuur voor de proefles dient tenminste 24 uur voor aanvang van de proefles voldaan te zijn. Indien de factuur niet op tijd betaald wordt dan wordt er geen herinnering opgestuurd, de proefles wordt dan zonder bericht geannuleerd.

 Rij(her)examen

21- Het rijexamen wordt geboekt pas als de leerling daarvoor klaar is. Indien de leerling het rijexamenadvies van de rij-instructeur niet wil volgen, mag hij/zij het contract ontbinden.

22- Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, worden de kosten voor een nieuw rijexamen door de leerling zelf gedragen. Het rijexamen komt te vervallen.

23- Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, denk bijvoorbeeld aan ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

 Beëindigen van het lespakket:

24- De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:

    • a- de rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 13);
    • b- de rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding;
    • c- de leerling het niet eens is met het advies van de rijschool voor de examendatum.

Indien een lespakket of overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van artikel 24.a zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.

Aanvullende afspraken

25- De rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken zullen niets afdoen aan de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

 Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

26- De rijschool kan de leerling in beginsel niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

27- Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk dan wel roekeloos misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

28- Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

29- Het is verboden om medicijnen te nemen die tijdens de rijles de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Indien dit wel wordt gedaan, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Neem altijd tijdig contact met de rijschool op, als dergelijke medicijnen gebruikt worden.

30- Indien de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, zal hij/zij dit van tevoren moeten aangeven aan de rij-instructeur . Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets heeft gereden en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Indien de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) gevolgen, zoals boetes en/of schade die is veroorzaakt aan derden.